Top
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΦΛΥΑ"
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΦΛΥΑ"
topobanner.jpg

Υπηρεσίες

Γραφείο Μελετών "ΦΛΥΑ" Ζαχαριάς Νικόλαος - Υπηρεσίες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Αποτυπώσεις μεμονωμένων ακινήτων εντός  και εκτός  σχεδίου για:

·  Σύνταξη συμβολαίων δικαιοπραξιών
·  Έκδοση οικοδομικών αδειών
·  Έλεγχο ορίων  σύμφωνα με τους τίτλους  ιδιοκτησίας
·  Έλεγχο συμβατότητας  με τις εγγραφές  του κτηματολογίου
·  Δικαστικές διενέξεις
·  Πράξεις χαρακτηρισμού άρθρου 14 Ν. 998/79
·  Καθορισμό αιγιαλού – παραλίας
·  Επανακαθορισμό αιγιαλού -παλαιού αιγιαλού
·  Έκδοση οικοδομησιμότητας  πριν την Πράξη εφαρμογής
·  Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής
·  Σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρμογής
·  Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923
·  Εφαρμογή  ρυμοτομίας-υπολογισμό ρυμοτομούμενων τμημάτων
·  Εφαρμογή  ορίων οικισμών -προσδιορισμός θέσεως ακινήτου ως τα όρια
·  Πολεοδομικό έλεγχο – έλεγχος δυνατότητας αξιοποίησης

Όλες οι παραπάνω αποτυπώσεις γίνονται καταρχήν στο Ελληνικό  Γεωδαιτικό Σύστημα αναφοράς (συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ 87).
Μπορούν όμως να γίνουν και σε οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις κάθε εργασίας.


ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

·  Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων βάσει Ν.4495/17 με πλήρη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
·  Μεταφορά δηλώσεων από τον Ν.4178/13 στον Ν.4495/17
·  Χορήγηση βεβαιώσεων του αρ.83 του Ν.4495/2017 για δικαιοπραξίες και εγγραπτέες πράξεις


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Με την ιδιότητα του Τεχνικού Συμβούλου  αναλαμβάνουμε την υποστήριξη αστικών υποθέσεων – διενέξεων. Για τον σκοπό αυτό συντάσσουμε:
·  Τεχνικές εκθέσεις εφαρμογής τίτλων ιδιοκτησίας για τον προσδιορισμό επιδίκων τμημάτων
·  Τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας διαχρονικής σειράς αεροφωτογραφιών με σκοπό την εφαρμογή επί αυτών των τίτλων ιδιοκτησίας καθώς και την μελέτη των μεταβολών που έχουν επέλθει στα όρια και στην χρήση των επιδίκων τμημάτων ιδιοκτησιών.
·  Τεχνικές μελέτες για τον επανακαθορισμό αιγιαλού-παλαιού αιγιαλού 
·  Τεχνικές γνωματεύσεις σε θέματα ερμηνείας της πολεοδομικής νομοθεσίας
·  Τεχνικές γνωματεύσεις αντίκρουσης δικαστικών πραγματογνωμοσυνών
·  Οικονομοτεχνικές μελέτες
·  Προτάσεις εκμετάλλευσης ακινήτων

Η Υπηρεσία του Τεχνικού Συμβούλου μπορεί να ανατεθεί για προδικαστικό έλεγχο διένεξης ή κατά την φάση διορισμού δικαστικού πραγματογνώμονα.


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

·  Μελέτη εγκεκριμένων σχεδίων ως προς την δυνατότητα εφαρμογής των
·  Πρόταση αναθεώρησης η μερικής τροποποίησης των εγκεκριμένων σχεδίων 
·  Έλεγχο παλαιών Γενικών πολεοδομικών σχεδίων ως προς την κάλυψη των αναγκών των χρήσεων γης σήμερα
·  Προτάσεις αναθεώρησης των ΓΠΣ σύμφωνα με τον Ν.4447/2016
·  Σύνταξη τοπικού χωρικού σχεδίου, ειδικού χωρικού σχεδίου, ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4447/2016
·  Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων και ορίων οικισμών σύμφωνα με το αρ. 31 του Ν.4280/2014
·  Επαναοριοθέτηση οικισμών προ του 1923 και κάτω απο 2.000 κατοίκους
·  Καταγραφή -κύρωση κοινόχρηστου δικτύου οικισμών στερουμένων εγκεκριμένων σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.35 του Ν.3937/2011


Αποτυπώσεις ευρύτερων εκτάσεων εκτός σχεδίου (πέραν των όσων αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο) για:

·  Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
·  Εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας επι του εδάφους 
·  Οριοθέτηση  σύμφωνα με τους τίτλους 
·  Κτηματογράφηση
·  Έλεγχο δασικής μορφής
·  Υποβολή αιτήσεων παραχώρησης-εξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4061/2012
·  Έλεγχο ειδικών περιβαλλοντικών περιορισμών στην εκμετάλλευση των εκτάσεων
·  Έλεγχο δυνατότητας κατάτμησης 
·  Πλήρη πολεοδομικό έλεγχο 
·  Μελέτη δυνατότητας εκμετάλλευσης


Εντοπισμός θέσης αγνώστων ακινήτων με βάση υπάρχοντα συμβόλαια

 

ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ -
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

·  Σύνταξη – Κατάθεση & παρακολούθηση φακέλου για έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού Δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν.4280/2014
·  Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων φωτοερμηνείας για τον προσδιορισμό της διαχρονικής εικόνας - κάλυψης των ιδιοκτησιών
·  Σύνταξη ενστάσεων – προσφυγών ενώπιου των επιτροπών επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων κατά των πράξεων χαρακτηρισμού
·  Υποστήριξη των ενστάσεων ενώπιον των επιτροπών
·  Προσδιορισμό θέσεως ακινήτου στους Δασικούς χάρτες και χαρακτηρισμού που φέρουν σε αυτούς - Προμελέτη για τον προσδιορισμό της μορφής τους παλαιότερα βάσει φωτοερμηνείας - εκτίμηση προϋποθέσεων αποχαρακτηρισμού - Υποβολή αντιρρήσεων εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις - Σύνταξη και αποστολή φακέλου αντίρρησης - υποστήριξη των αντιρρήσεων στην αρμόδια επιτροπή
·  Αναγνώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί δασικών εκτάσεων - αποχαρακτηρισμός αναδασωτέων εκτάσεων σύμφωνα με το αρθρο 39 του Ν.4280/2014


ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες πραγματοποιούμε αεροφωτογραφήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) για τις παρακάτω εφαρμογές:
·  Κάλυψη εκτάσεων - αρχαιολογικών χώρων με κατακόρυφη αεροφωτογράφηση μεγάλης κλίμακας 
·  Σύνταξη ορθοφωτογραφίας από τις αεροφωτογραφίες που θα ληφθούν
·  Τοπογραφική – Υψομετρική απόδοση των  εκτάσεων  
·  Αεροφωτογράφηση Οικισμών στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν.3937/2011 για την Κύρωση του κοινόχρηστου δικτύου των οικισμών που στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
·  Αεροφωτογράφηση ευρύτερων αγροκτημάτων για κτηματογράφηση – οριοθέτηση – εφαρμογή τίτλων – προσδιορισμό διαχρονικών μεταβολών
·  Αεροφωτογράφηση τεχνικών έργων - δικτύων κοινής ωφέλειας, οδικών αξόνων, δασικών εκτάσεων, αιγιαλού - παραλίας  
·  Αεροφωτογράφηση μεμονωμένων ιδιοκτησιών με σκοπό την εφαρμογή τίτλων και τον προσδιορισμό μεταβολών στα όρια τους
·  Πλάγια αεροφωτογράφηση μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων για διαφημιστικούς λόγους


Αποτυπώσεις αστικών περιοχών για:

·  Έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου 
·  Έλεγχο πράξεων εφαρμογής 
·  Έλεγχο συμβατότητας κτηματολογίου 
·  Πρόταση τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου 
·  Έλεγχο κτηματογράφησης
·  Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής ρυμοτομίας ή τεχνικών εκθέσεων 
·   Σύνταξη μεμονωμένης - διορθωτικής πράξης εφαρμογής 
·  Έκδοση οικοδομησιμότητας πριν την πράξη εφαρμογής 
·  Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

·  Εντοπισμός ακινήτων για την δήλωση στο Κτηματολόγιο σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας
·  Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην φάση των κτηματογραφήσεων
·  Έλεγχος αναρτήσεων στοιχείων κτηματογράφησης -
·  Σύνταξη και υποβολή ενστάσεων κατά των αναρτήσεων
·  Έλεγχο κτηματολογικών εγγραφών ως προς την ορθότητα – αξιοπιστία των απεικονιζόμενων ορίων
·  Προσδιορισμός εσφαλμένων εγγραφών
·  Σύνταξη – Κατάθεση – Παρακολούθηση φακέλου χωρικών μεταβολών
·  Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων αγωγής για την διόρθωση των Κτηματολογικών εγγραφών


ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ

·  Μελέτη ανάπτυξης τριγωνομετρικών δικτύων 
·  Ίδρυση – προσδιορισμός τριγωνομετρικών δικτύων 
·  Ίδρυση – προσδιορισμός μεμονωμένων τριγωνομετρικών για την εξάρτηση τοπογραφικών αποτυπώσεων. 
·  Έλεγχος τριγωνομετρικών δικτύων σε όλα τα συστήματα αναφοράς. 
·  Εντοπισμός παλαιών τριγωνομετρικών Υπουργείου Γεωργίας / Υπουργείου Οικονομικών 
·  Εξάρτηση τοπογραφικών αποτυπώσεων από τα τριγωνομετρικά δίκτυα του Υπ. Γεωργίας / Υπουργείου Οικονομικών